Inventering

Mångfald gynnar oss, på olika vis

Min uppgift är att göra tjänster, produkter och verksamheter tillgängliga för fler. Kommuner, regioner, föreningar, företag och myndigheter är mina vanligaste uppdragsgivare. 

Jag utgår från att skapa tillväxt i allt jag gör, då mitt uppdrag handlar om att just skapa tillväxt - få fler människor och nya medlemmar inkluderade i tänket kring att prioritera mångfald. Syftet är att skapa ett tillväxttänk på alla nivåer och inom samtliga samhällsområden, som i sin tur dessutom skapar både tillväxt och mångfald på olika plan. 
 
Genom att agera på detta vis skapar vi en tillväxt som gynnar både befolkningen, men även samhället i stort. Med tillväxten underlättar vi för att få samhället att fungera smidigt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt. Samtidigt medför mångfalden att vi underlättar för flera målgrupper på en och samma gång i arbetet och processen. Exempel på målgrupper är barnfamiljer, pensionärer och personer med olika funktionsnedsättningar.

Jag delar med mig av smarta tips för att få bort enkelt avhjälpta hinder i verksamhetsmiljön. Dessa förslag på tips och ideér är dels billiga, enkla och smidiga sätt att anpassa för många. Det är dels mer avancerade lösningar vid behov, så som ombyggnad med hiss, en anpassad toalett och så vidare. Inledningsvis av processen tittar jag på, och analyserar, en tjänst eller en miljö, som kunden vill utveckla för att inkludera fler människor. Analysen utmynnar sig i att jag lyfter fram tio potentiella förbättringsområden som bör och behöver utvecklas för att verksamheten ska bli mer tillgänglig.

Dessa förändringar bidrar till att öka tillgängligheten för befolkningen i byn eller staden i fråga, som i sin tur skapar en viktig och värdefull tillväxt både på en lokal- och på en samhällsnivå på olika plan, för alla parter.

Ett enkelt och konkret exempel

Här är ett exempel som hjälper till att tydliggöra och visualisera hur jag tänker och menar.

Vi inventerar i en byggnad där restaurangverksamhet drivs och en av förändringarna som genomförs då är att byta ut toalettskylten, från en i skriftform, till en i bildform. 

Hur blir då denna minimala justering en förbättring i verksamheten och byggnaden?
- Jo, den innebär flera förbättringar för både privatpersoner samt för verksamheten i stort, så som;
  • Personer som inte kan läsa förstår att det här är en toalett.
  • Personer som inte behärskar svenska, en turist eller liknande, får till sig infon.
  • Konkret och tydlig information åt allmänheten​​​​​​​
  • Restaurangägaren får ett gott rykte och därmed fler kunder till sin verksamhet.
  • God publicitet för en verksamhet i området ger med stor sannolikhet större intäkter då fler besöker platsen och samhället där denna finns.
  • En större omsättning leder i sin tur till högre intäkter som ger kommunen en ekonomisk fördel.

InventeringInventering
Lars-Göran Wadén
Lars-Göran Wadén mäter en parkbänk

Tillväxten sätter fart


Universell utformning

Det allra senaste just nu är att utgå från ett arbetssätt som heter universell utformning. Arbetssättet och processen innebär att vi ska göra rätt från allra första början när vi producerar nya platser och verksamheter i samhället. Från steg ett i en arbetsprocess och att här få med alla aktuella anpassningar som ingår hos befolkningen, redan i förberedelsefasen. Det står förhoppningsvis redan klart för alla, vid det här laget, att alla människor är olika med olika förutsättningar, och innebär att vi behöver anpassa miljön på olika vis. Om vi arbetar utifrån en universell utformning vinner vi alla på långsikt.

Med en universell utformning är det, som redan nämnt, A och O att få med diverse anpassnigar redan från steg ett - alltså från det att arkitekten ritar byggplanen eller planritningen. Målet är att vi ska tänka till redan inledningsvis, och bygga “rätt” från början och inkludera alla anpassningar redan nu. Här kommer vi in i bilden. Vi ser till att hela processen och i synnerhet slutprodukten blir noggrant anpassad för diverse olika förutsättningar och behov. Universell utformning blir dessutom fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, i kombination med att vi formar byggnaden så att den blir så estetiskt genomtänkt och tilltalande som möjligt.

Universell utformning kan också handla om att utveckla en förenings eller en verksamhets möjligheter, utifrån en ny del eller inriktning som är tänkt att startas upp, och då antingen med de förutsättningar som den intakta byggnaden som redan finns idag har, till att bygga en helt ny byggnad som anpassas för det aktuella ändåmålet. 
 
Jag hjälper er och tipsar om var ni kan söka bidrag till projektet och att få annan extern finansiering, för att underlätta för er ekonomiskt, i den mån det är möjligt.

Inled ett samtal om inventering